Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA zgodna z Art. 12 i 13 Rozporządzenia RODO:

  • Administratorem Danych Osobowych jest YAROTEX Anna Rosiak z siedzibą w Łodzi ul. Ujście 11
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art.6 Ust 1 lit f Rozporządzenia RODO zgodnie z motywem 47 preambuły tego rozporządzenia- przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego a także Art. 6 Ust 1 lit b– podjęcie działań przed zawarciem umowy
  • Dane przekazane nie będą nikomu udostępniane
  • Do danych osobowych mogą mieć dostęp: pracownicy Administratora, serwis IT oraz biuro rachunkowe w  ramach upoważnienia i umowy o zachowaniu poufności zgodnie z Art. 28 i 32 rozporządzenia RODO
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedstawienia żądania ich usunięcia lub do czasu funkcjonowania firmy YAROTEX
  • Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, oraz żądania usunięcia .